mechanik

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika - obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Zdobędziecie w trakcie nauki umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania.
Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji;
6) zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy.
 Zawód technik mechanik ma przydzielone kwalifikacje.
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi-egzamin testowy + zadanie praktyczne ślusarskie
 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
-egzamin testowy +zadanie praktyczne (rysunek wykonawczy części w programie Auto-Cad oraz opis procesu technologicznego obróbki lub montażu)
Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.