Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

§ 1.
Zadania biblioteki:

1/ Biblioteka gromadzi zbiory służące do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Zespołu Szkół.
2/ Biblioteka jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli, służy pomocą i poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów.
3/ Biblioteka pełni rolę centrum informacji w szkole oraz kształci świadomego użytkownika informacji.
4/ Prowadzi różnorodne formy popularyzujące literaturę i czasopiśmiennictwo oraz inspiruje czytelnictwo.
5/ Realizuje lekcje przysposobienia czytelniczo - informacyjnego oraz koordynuje realizację ścieżki Edukacji czytelniczej i medialnej.
6/ Wspiera zadania wychowawcze szkoły realizując własny program wychowawczy.

§ 2.
Organizacja biblioteki:

1/ Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym Multimedialnym Centrum Informacyjnym (MCI), służącym wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
2/ Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor Zespołu Szkół.
3/ Czas otwarcia biblioteki jest ustalony na początku roku szkolnego w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.
4/ Korzystanie z księgozbioru biblioteki jest bezpłatne.
5/ Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
a) wypożyczając je do domu,
b) czytając lub przeglądając na miejscu - w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne),
c) korzystając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane na stan inwentarzowy pracowni).
6/ Plan pracy biblioteki szkolnej oraz informacje o stanie czytelnictwa wśród młodzieży przedstawiane są na Radzie Pedagogicznej.
7/ Biblioteka posiada i realizuje program wychowawczy uwzględniający potrzeby środowiska i możliwości szkoły.

§ 3.
Obowiązki nauczyciela - bibliotekarza:

1/ Nauczyciel - bibliotekarz odpowiada za stan wykorzystania powierzonych mu zbiorów.
2/ Opracowuje technicznie i bibliograficznie księgozbiór, prowadzi ewidencję zbiorów oraz dokumentację biblioteki szkolnej.
3/ Sporządza plan pracy biblioteki na dany rok szkolny.
4/ Na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń informuje wychowawców o poziomie i stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach.
5/ Tworzy zespół uczniów z poszczególnych klas, którzy współpracują i pomagają w bibliotece.
6/ Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w czytelni i przy stanowiskach komputerowych.

§ 4.
Zasady udostępniania zasobów bibliotecznych:

1/ Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń oraz prolongować termin zwrotu.
2/ Kasety VHS, płyty CD i inne elektroniczne nośniki informacyjne mogą być wypożyczane jedynie nauczycielom.
3/ Przekroczenie regulaminowego czasu wypożyczenia książki może powodować zawieszenie w prawach czytelnika do czasu zwrotu zaległych książek.
4/ W przypadku zagubienia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do zakupienia identycznej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza
5/ W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
6/ Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
7/ Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek, czasopism i innych wydawnictw.
8/ Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
9/ Uczniowie kontynuujący naukę w kolejnym roku szkolnym mogą wypożyczać książki na okres ferii i wakacji.
10/ W przypadku zmiany szkoły lub klasy czytelnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie bibliotekarza i zwrotu wypożyczonych pozycji.
11/ Pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty obiegowej) potwierdzającego pieczęcią biblioteki zwrot wypożyczonych materiałów.

§ 5.
Regulamin czytelni:

1/ W czytelni udostępniany jest księgozbiór podręczny i czasopisma, a także zbiory wypożyczalni udostępniane na miejscu na prośbę zainteresowanego.
2/ Korzystający z czytelni zobowiązany jest zostawić wierzchnie okrycia, plecaki i torby w miejscu wskazanym przez nauczyciela-bibliotekarza.
3/ Telefony komórkowe należy wyłączyć lub pozostawić poza czytelnią.
4/ W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania napojów i posiłków.
5/ Po wejściu do czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
6/ Z księgozbioru podręcznego można korzystać za zgodą bibliotekarza, a wykorzystane materiały należy odłożyć na wyznaczone miejsce.
7/ Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed godziną 8.00.
8/ Materiały z czytelni mogą być kopiowane za zgodą bibliotekarza.
9/ Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń bibliotecznych, a dostrzeżone uszkodzenia zgłasza bibliotekarzowi.
10/ Osoby rażąco łamiące postanowienia niniejszego regulaminu mogą być czasowo pozbawione prawa do korzystania z czytelni.

§ 6.
Zasady korzystania z kseropiarki;

1/ Kserokopiarka służy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
2/ Kopiowania materiałów dydaktycznych nauczyciele dokonują osobiście i bezpłatnie (przy użyciu własnego papieru).
3/ Kopiowanie materiałów uczniów odbywa się w miarę wolnego czasu i po wykonaniu wszystkich podstawowych obowiązków nauczyciela bibliotekarza.
4/ Dozwolone jest kopiowanie fragmentów książek tylko do 10 stron (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim).
5/ Opłata za kopiowanie ustalana jest na początku roku szkolnego.

§ 7.
Zasady użytkowania stanowiska komputerowego w bibliotece szkolnej:

1/ Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
2/ Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów multimedialnych dostępnych w czytelni wyłącznie w celach edukacyjnych.
3/ Zabrania się wykorzystywania komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (email, gadu-gadu, czat itp.), gier czy zabaw, tzw. blogowania a także przeglądania stron zawierających treści erotyczne a także inne, niezgodne z obowiązującym prawem.
4/ Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
5/ Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel-bibliotekarz. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy. Po zapoznaniu się z regulaminem uczeń dokonuje odpowiedniego wpisu w zeszycie odwiedzin, który znajduje się przy każdym stanowisku, co oznacza akceptację regulaminu.
6/ Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.
7/ Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba pracująca w ciszy. W przypadku wielu chętnych można zapisać się na określone godziny.
8/ Jednorazowo można korzystać z komputera do jednej godziny. Przedłużenia tego czasu można dokonać w szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
9/ Bez zgody bibliotekarza nie można zmienić stanowiska komputerowego ani sposobu logowania. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć zapisane przez siebie pliki.
10/ Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera. Zabrania się używania innych niż dostępne w bibliotece dyskietek i CD oraz innych nośników danych.
11/ Możliwe jest drukowanie (odpłatne) pojedynczych egzemplarzy dokumentów. Do ich powielania służy kserokopiarka. Opłata za drukowanie ustalana jest na początku roku szkolnego.
12/ Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
13/ Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik lub jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo.
14/ W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i może nałożyć karę w postaci całkowitego lub czasowego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego.

§ 8
Postanowienia końcowe:

1/ Najlepszym czytelnikom wśród uczniów oraz uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody.
2/ Uczniowie ofiarowujący własne książki lub inne materiały bibliotece szkolnej będą uhonorowani pochwałą w dzienniku lekcyjnym.